مقاله تنوع زیستی کنه های شکارگر بالاخانواده های Bdelloidea ،Raphignathoidea و Acari: Prostigmata) Erythraeoidea) در باغ های میوه دانه دار مشهد، طرقبه و شاندیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تنوع زیستی کنه های شکارگر بالاخانواده های Bdelloidea ،Raphignathoidea و Acari: Prostigmata) Erythraeoidea) در باغ های میوه دانه دار مشهد، طرقبه و شاندیز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله دشمنان طبیعی
مقاله غنای گونه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک طینت سئیج سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نامقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: هاتفی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه های شکارگر زیرراسته پیش استیگمایان از مهم ترین دشمنان طبیعی کنه های تارتن می باشند. در این تحقیق فراوانی و تنوع زیستی کنه های شکارگر بالاخانواده های Raphignathoidea،Bdelloidea  و Erythraeoidea از این زیرراسته در باغ های میوه دانه دار شهرستان های مشهد (باغ آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، لایین و مرکز تحقیقات کشاورزی طرق) و طرقبه – شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر ایستگاه طی ۱۲ نوبت نمونه برداری و در هر نوبت دو نمونه شامل حدود یک کیلوگرم اندام های هوایی درختان سیب، به و گلابی و یک کیلوگرم نمونه خاک سطحی از باغ های منتخب در فصول مختلف سال ۱۳۸۸ تهیه شد. تنوع زیستی کنه های شکارگر در مناطق مورد مطالعه با استفاده از شاخص های تنوع زیستی محاسبه و با آزمون تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی، ۲۰ گونه از ۱۵ جنس از شش خانواده کنه های شکارگر جمع آوری و شناسایی شد. شاخص تنوع شانون – وینر کنه های شکارگر در مناطق مختلف از تفاوت معنی داری برخوردار بود. بیشترین مقدار این شاخص در شهرستان مشهد مربوط به ایستگاه لایین (۱٫۹۲±۰٫۰۲) و کمترین مربوط به ایستگاه طرق با (۱٫۲۶±۰٫۰۶) بود. شاخص غنای گونه ای (مارگالف) برای لایین (۲٫۴۹±۰٫۰۲) به طور معنی داری بیشتر از شاخص های محاسبه شده برای سایر مناطق بود. بیشترین مقدار شاخص یکنواختی مربوط به طرقبه شاندیز (۰٫۷۹±۰٫۰۱) و کمترین مقدار این شاخص مربوط به طرق (۰٫۶۵±۰٫۰۳) بود که از تفاوت معنی داری برخوردار بودند. کنه های شکارگر غالب باغ های میوه دانه دار در مناطق مورد مطالعه گونه های  Eustigmaeus anauniensisبا فراوانی نسبی ۳۳٫۵ درصد و  Stigmaeus elongatusبا فراوانی نسبی ۱۷٫۶ درصد بودند.