مقاله تنوع زیستی باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک سواحل غربی دریاچه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تنوع زیستی باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک سواحل غربی دریاچه ارومیه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری تحمل کننده نمک
مقاله باکتری نمک دوست نسبی
مقاله تنوع زیستی
مقاله دریاچه پرشور ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرشاد ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یخچالی باقر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهزاده فاضلی ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دریاچه ارومیه واقع در شمال غربی ایران بزرگ ترین دریاچه دائمی ایران و یکی از سه دریاچه شور دائمی در سطح جهان است. از چهار منطقه غربی این دریاچه نمونه برداری انجام شد و تنوع میکروارگانیسم ها با روش های مبتنی بر کشت و مستقل از کشت بررسی شد.
مواد و روش ها: در روش مبتنی بر کشت، باکتری های هالوفیل و هالوتالرنت در شرایط هوازی در چهار محیط کشت MH، SWN،SWNLN  و MHLN جداسازی شدند. جدایه ها بر اساس تفاوت های کلونی، واکنش گرم، رنگ آمیزی اسپور و ویژگی های بیوشیمیایی اولیه تفکیک شدند. محتوای ژنومی نمونه های محیطی آب و خاک برای بررسی های مستقل از کشت استخراج شد. با استفاده از تکثیر ۱۶S rRNA و کلونینگ کتابخانه ژن ۱۶S rRNA تهیه و ۲۰ درصد کلون های نوترکیب حاصل تعیین ترادف شدند.
نتایج: از بین ۲۱۷ جدایه حاصل در روش مبتنی بر کشت ژن ۱۶S rRNA برای ۵۲ سویه ترادف یابی شد که از نظر فیلوژنتیک در جنس های Halobacillus، Halomonas، Planococcus، Gracilibacillus، Bacillus، Pontibacillus، Paracoccus، Marinobacter، Providencia، Staphylococcus، Alkalibacterium، Sanguibacter، Lysobacter، Kocuria، Pontibacter، Salicola، Micrococcus، Oceanobacillus، Brevundimonas، Thalassobacillus،Microbacterium  و Piscibacillus قرار گرفتند. در روش مستقل از کشت کلون های بررسی شده در جنس های Salinibacter،Adhaeribacter  و Cesiribacter قرار گرفتند.
بحث و نتیجه گیری: در روش مبتنی بر کشت بین جدایه های تعیین توالی شده ۱۸ جدایه شباهت کمتر از ۹۸٫۷ درصد با سویه استاندارد نشان دادند که محدوده مرزی برای ارائه گونه جدید میکروبی بومی است. در روش مستقل از کشت کلون های بررسی شده در گروه Bacteroidetes قرار گرفتند. که مشابه با سایر گزارش های موجود در مورد محیط های پر شور بررسی شده است.