سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزیز جوانشیر –
محمد مقدم واحد –
محمدرضا شکیبا –

چکیده:

کشت مخلوط سیستمی است که در آن به منظور ایجاد تنوع در آگرواکوسیستم، بهره برداری بهینه از عوامل محیطی، کنترل دشمنان طبیعی و افزایش باروری سیستم های زراعی، دو یا چند گونه یا ارقامی از یک گونه در محیطی معین کاشته می شوند.به منظور بررسی ویژگی های مورفولوژیک و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل با ، طرح پایه بلوگ های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد، که در آن تراکم کشت ذرت به عنوان فاکتور اول عبارت از ۵,۳۷,۳ ،۶,۳ ، و ۸,۳ بوته در مترمربع و تراکم های کشت سویا به عنوان فاکتور دوم عبارت از ۵۹ ،۴۲ ،۲۵ و ۷۶ بوته در هر مترمربع بودند. بر اساس نتایج به دست آمده در ذرت ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه دانه در بلال تحت تاثیر تراکم ذرت قرار نگرفتند. ولی قطر ساقه به طور معنی دار تحت تاثیر تراکم ذرت قرار گرفت، با استثنای ارتفاع و قطر ساقه و تعداد گره بقیه صفات نیز تحت تاثیر تراکم سویا قرار داشتند. در سویا ارتفاع ساقه اصلی از تراکم ذرت متاثر نگردید ولی تعداد گره، تهداد نیام در بوته و تعداد دانه در نیام به شدت تحت تاثیر تراکم های ذرت قرار گرفتند