مقاله تنوع در ارزش غذایی گونه شورپسند Halocnemum strobilaceum در سه رویشگاه شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تنوع در ارزش غذایی گونه شورپسند Halocnemum strobilaceum در سه رویشگاه شور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش غذایی
مقاله Halocnemum strobilaceum
مقاله گیاهان شور
مقاله پروتیین خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی آبادی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عبدالغفار
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان شور به عنوان منبع اصلی تغذیه دام های (بز، شتر و گوسفند) ساکن مناطق شور محسوب می شوند. لذا با برنامه ریزی و مدیریت این گیاهان، می توان تا حد زیادی از مشکل های ساکنان محروم این مناطق را مرتفع ساخت. این پژوهش برای تعیین ارزش غذایی گونه شور Halocnemum strobilaceum در سه مرحله فنولوژیکی رشد رویشی، گلدهی و بذر دهی در سه رویشگاه متفاوت قم، یزد و ارومیه انجام گرفت. پس از نمونه برداری به صورت به طور کامل تصادفی، شاخص های دیواره سلولزی عاری از همی سلولز ((ADF، پروتیین خام (CP)، میزان خاکستر، چربی خام (Ee)، انرژی متابولیسمی (ME)، هضم پذیری ماده خشک ((DMD و درصد رطوبت در آزمایشگاه با روش های استاندارد تعیین شدند. برای آنالیز داده ها از تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام فاکتورهای اندازه گیری شده در مراحل و رویشگاه های مختلف دارای تغییرهای معنی داری می باشد. نتایج همچنین نشان داد که شاخص های کیفیت در H.strobilaceum در مرحله گلدهی و در منطقه قم بیش ترین ارزش غذایی را دارا می باشد و با افزایش سن گونه در سه رویشگاه میزان الیاف خام و خاکستر افزایش یافته است. در مجموع، گونه مورد نظر با توجه به قرار گرفتن در شرایط سخت اکولوژیکی، دارای ارزش علوفه ای خوبی بوده و می تواند برای برنامه ریزی و دیدگاه های توسعه پایدار در مناطق شور مورد توجه قرار گیرند.