سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رحیم ملک – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
نعمت ا… اعتمادی – استادیار گروه باغبانی
سید امیرحسین گلی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
شیما غریبی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات – بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ص

چکیده:

در تحقیق حاضر تنوع ترکیبات اسانس گل در چهار نمونه جمعیتی بومادران از گونه انحصاری A. Pachycephala و یک نمونه از گونه A. Nobilis که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. درصد اسانس در گل در محدوده ۰/۱۹% تا ۰/۸۶% در گونه A. pachycephala و ۱/۴۷% در گونه A. nobilis متفاوت بود. در مجموع ۳۲ ترکیب در دو گونه مشخص شد. ترکیب عمده در نمونه Ap16 (استان گلستان) شامل کامفور (۴۳/۳%) ، ترکیب اصلی نمونه Ap72 (استان همدان) پیپریتن (۵۵/۶۵%) بود. نمونه Ap82 (استان مرکزی) نیز حاوی مقادیر زیاد پیپریتن ۵۸/۳۳% در گلها بود و نمونه Ap102 (خراسان) دامنه متنوع تری از ترکیبات را داشت.ترکیب عم ده در گونه A. nobilis آلفا -توجن (۳۳/۸۲%) بود.