مقاله تنوع برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام کلزای بهاره، تحت فواصل و رژیم های مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تنوع برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام کلزای بهاره، تحت فواصل و رژیم های مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبی
مقاله درصد روغن
مقاله شاخص برداشت
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمدی نسرین سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمدی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از مناطق کشور، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا تحت تاثیر تنش آبی قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش آبی بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا، پژوهشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان-تهران اجرا گردید. در این آزمایش دو رقم کلزای بهاره RGS003 و OPTION500 به عنوان عامل اصلی و تیمار سه فاصله آبیاری (۶، ۸ و ۱۰ روز یک بار) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. عمق خالص آبیاری، فاصله بین آبیاری ها و مقدار آبی که در هر نوبت باید به زمین داده می شد، با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن، ارتفاع گیاه، تعداد خورجین در گیاه و طول خورجین در گیاه در رقم RGS003 با دور آبیاری شش روز یک بار به دست آمد. بیش ترین وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و وزن خشک ساقه در رقم OPTION500 با دور آبیاری شش روز یک بار مشاهده شد. هم چنین بیش ترین درصد پوکی گیاه مربوط به رقم OPTION500 با دور آبیاری ۱۰ روز یک بار بود.