سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قادرزاده – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
علی هاشمی – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
کریم مردانی – گروه بهداشت ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی تنوع آللی موجود در ناحیه اینترون ۳ ژن گرلین در مرغان بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) و تفاوت فرم فضایی رشته های منفرد (SSCP) انجام گرفت. برای این منظور از تعداد ۱۰۰ قطعه مرغ بومی ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی شهرستان ارومیه (واقع در روستای طلاتپه) خونگیری انجام شد.کلیه کار های آزمایشگاهی در گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه و در زمستان ۱۳۸۹ انجام گرفت. پس از استخراج DNA، قطعه ای به اندازه ۴۱۷bp از ناحیه اینترون ۳ ژن گرلین با استفاده از تکنیک PCR تکثیر گردید. محصولات PCR بدست آمده به روش SSCP آنالیز گردیدند که منجر به شناسایی الگو های باندی متفاوت در مرغان مورد مطالعه گردید. برای این جایگاه از ژن گرلین، سه آلل B، A و D به ترتیب با فراوانیهای ۷۶ .۰، ۰٫۱۹ و ۵ ۰٫۰ و سه ژنوتیپ AB، AA و AD با فراوانیهای ۵۲% ، ۳۸% و ۱۰% بدست آمد. آزمون کای اسکور برای نمونه های مورد مطالعه نشان داد که، توده طیور بومی مرکز پرورش و اصلاح نژاد استان آذربایجان غربی در تعادل هاردی واینبرگ قرار ندارد (P>0.05). بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان گفت که تنوع ژنتیکی ناحیه اینترون ۳ ژن گرلین مرغ بومی آذربایجان غربی نسبتا بالا بوده به طوریکه می تواند در برنامه های انتخاب و اصلاح نژاد طیور بومی کشور مد نظر قرار گیرد.