مقاله تنوع، غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منزوی (سخت پوستان: فوق خانواده Paguroidea) در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تنوع، غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منزوی (سخت پوستان: فوق خانواده Paguroidea) در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ های منزوی
مقاله تنوع گونه ای
مقاله غنای گونه ای
مقاله غالبیت گونه ای
مقاله جزیره هرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیرآبادی نبی اله
جناب آقای / سرکار خانم: سیف آبادی سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عوفی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: مهوری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی شاخص های تنوع، غالبیت، غنای گونه ای و تعیین ارتباط برخی از فاکتورهای محیطی بستر و آب دریا با فراوانی خرچنگ های منزوی سواحل جزیره هرمز انجام شد. شش ایستگاه نمونه برداری در ناحیه جزر و مدی انتخاب شد و نمونه برداری با استفاده از پرتاب تصادفی کوادرات (۹ کوادرات ۰٫۵×۰٫۵) و در چهار فصل (از تابستان ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۰) صورت گرفت. پارامترهای محیطی شوری، درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH، دانه بندی رسوبات و شیب بستر اندازه گیری شد و ارتباط آن ها با فراوانی خرچنگ های منزوی با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن (در سطح معنی داری ۰٫۰۵) تحلیل گردید. جهت محاسبه شاخص های تنوع زیستی (غنای گونه ای مارگالف، غالبیت گونه ای سیمپسون و تنوع گونه ای شانون-وینر) از نرم افزار PAST استفاده گردید. بیشترین میزان شاخص های اکولوژیک در ایستگاه چهار (بین اسکله و تاسیسات پمپاژ آب) و کمترین میزان در ایستگاه شش (معدن خاک سرخ) مشاهده شد که نشان می دهد ایستگاه شش محیطی نامناسب برای زیستن خرچنگ های منزوی است. شاخص های تنوع گونه ای شانون-وینر و غنای گونه ای مارگالف با شیب بستر همبستگی منفی نشان دادند و شاخص غالبیت سیمپسون با در صد وجود ماسه-شن در بستر همبستگی مثبت نشان داد.