سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه صفرعلیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
ناصر مهنا – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
سیما پناهی راد –
شهلا امانی –

چکیده:

نمو و رسیدن میوه در گیاهان جز مهمی از زندگی گیاه را تشکیل میدهد دو نوع رسیدگی کلیماکتریک و غیرکلیماکتریک درمیوه ها وجود دارد این تحقیق نقشی جدید برای ژنهای Madsbox درمرحله آخر نمو گل تعریف نموده است ژنتیک دیپلوئید ساده سایز ژنوم کوچک ، کوتاه بودن تولیدنسل، تکنولوژی انتقال عادی ودسترسی به منابع ژنومیک و ژنتیک شامل جمعیتهای Maping کلکسیونهای وسیع EST و … گوجه فرنگی و آرابیدوپسیس را در میان اکثر محصولات به عنوان سیستم مدل در رسیدگی معرفی کرده است.با استفاده از تکنولوژی سنس و آنتی سنس ژنها مشخص گردیده کهدر زمان رسیدگی میوه گوجه فرنگی آنزیمهای دخیل در تولید اتیلن فعالیت بیشتری داشته و حداقل چهار ژن ACC سنتاز به هنگام رسیدگی درگوجه فرنگی بیان میشود که خاموش نمودن بیان این ژنها درمیوه گوجه فرنگی منجر به تولید میوه های جهش یافته به رنگ سبز وکاملا نارس می گردد. آنالیز mRNA میوه های گوجه فرنگی طبیعی و گوجه فرنگی های ترنس ژنیک که فاقد سنتز اتیلن می باشند نشان داده که بیان ژن در طول رسیدگی میوه حداقل به وسیله دو مسیر مستقل از هم تنظیم می شود یک مسیر وابسته به اتیلن است که شامل ژنهایی است که در بیوسنتز لیکوپن و ترکیبات معطرمتابولیسم تنفسی و ACC سنتاز نقش دارند و در مسیردوم مستقل از اتیلن می ب اشد که شامل ژنهایی ACC اکسیداز و کلروفیلاز است بنابراین مشخص می گردد که تمام فرایندهایی که درسیدگی میوه مشارکتدارند وابسته به اتیلن نمی باشند.