سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیوا کیهانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی پزشکی،دانشکده برق و کامپیوتر، قطب
فریبا بهرامی – استادیار- گروه مهندسی پزشکی،دانشکده برق و کامپیوتر، قطب کنترل و پرداز

چکیده:

در طی مطالعات گذشته بر اساس آنالیز حرکت افراد سالم در طی راه رفتن در یک مسیرمستقیم ، قواعد کلی حاکم بر نحوه انتخابمحل هر قدم استخراج گردیده است. اخیر اً نیز مطالعاتی در زمینه نحوه تغییر محل فرود هر قدم در مواجهه با مانع مسطحی که ازپیش قابل رویت بوده باشد، صورت گرفته است و بر این مبنا قواعد قبلی تکمیل گردیده اند. در این مقاله یک مدل فازی- قاعده پایهجهت توصیف منطق حاکم بر تعیین محل فرود هر قدم زمانیکه هدف ممانعت از قدم گذاردن بر روی یک مانع مسطح از پیش رویتشده می باشد، ارائه گردیده است. با استفاده از این مدل اعتبار برخی از قواعد استخراج شده بررسی شده اند.