سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه

چکیده:

به منظور بررسی اثر وزن هزار دانه و قدرت پنجه زنی بر تراکم مناسب گندم دیم و همچنین تعیین مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم با قابلیت توان پنجه زنی و وزن هزار دانه متفاوت، این تحقیق با چهار میزان بذر ۲۵۰ و ۳۵۰ و ۴۵۰ و ۵۵۰ بذر در متر مربع و ارقام گندم در شش سطح که شامل سه رقم با قدرت پنجه زنی زیاد، متوسط و کم به ترتیب V1=Azar2 و V2=10Ghazagestan98-99 و V3=Kiraj/87-zhong291 و سه رقم با وزن هزار دانه کم، متوسط و زیاد به ترتیب V4=885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453 و V5= Gun91/Karl و V6= Fenkang15/sefid در سه تکرار و به مدت دو سال در موسسه تحقیقات کشاورزی تحقیقات دیم کشور اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به این که در ارقام ۱ و ۴ و ۵ بین میزان های مختلف بذر در واحد سطح اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود نداشت و تمامی تیمارها در یک کلاس قرار گرفته بودند، از این رو به منظور صرفه جویی در میزان بذر مصرفی، تراکم ۲۵۰ بذر در متر مربع برای کشت توصیه می شود اما در ارقام ۲ و ۳ و ۶ به غیر از میزان بذر ۲۵۰ بذر در متر مربع، بین سه میزان بذر ۳۵۰ و ۴۵۰ و ۵۵۰ بذر در متر مربع از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت، لذا به منظور صرفه جویی در میزان بذر مصرفی، برای این ارقام تراکم ۳۵۰ بذر در متر مربع برای کشت توصیه می شود. بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح به بیشترین میزان بذر یعنی ۵۵۰ بذر در مترمربع اما بیشترین تعداد دانه در سنبله به کمترین میزان بذر یعنی ۲۵۰ بذر در متر مربع مربوط بود. البته نتایج همبستگی بین صفات مورد مطالعه نیز موید این رابطه معکوس است.