سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد حسنوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
بشیر بخشیده زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران

چکیده:

این مقاله کاربردیک کنترلرمنطق فازی را درتعیین سیگنال تکمیلی یک جبران کننده استاتیک توان راکتیو SVC به منظوربهبود پایداری و افزایش میرایی سیستم قدرت ارائه میدهد. کنترل کننده پیشنهادی برای جبران کننده استاتیک توان راکتیو، برپایه قوانین منطق فازی طراحی وبا روش بهینه سازی هوش گروهی (Particle Swarm)بهینه میشود . سیگنالهای ورودی سیستم فازی انحراف سرعتΔwوتغییردرتوان اکتیوخروجی ژنراتورΔP انتخاب شده اند. ازآنجائیکه SVCدرفاصله زیاد از ژنراتور سیستم قراردارد، لذا فرض براین است که سیگنالهای مناسب بیان شده با استفاده ازتکنولوژیهایPMU و WAMS ها اندازه گیری وبه سیستم کنترل SVC اعمال میشود. خروجی جبران کننده استات یک توان راکتیومتناسب با این دوسیگنال تغییرمیکند. روش بهینه سازی هوش گروهی بدنبال بهینه کردن ضرایب مقیاس برای این دوورودی ونیزسیگنال خروجی کنترلرفازی است . تاثیروکار آییاین کنترل کننده پیشنهادی باشبیه سازی مدل برای یک سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت مورد بررسی قرار میگیرد