سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بشیر بخشیده زاد – کارشناس ارشد، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
حامد مسکنی – کارشناس ارشد، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حامد حسنوند – کارشناس ارشد، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
بابک مظفری – استادیار، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

در این تحقیق یک سیستم کنترل خودکار تولید دوناحیهای را بهازای تغییر در بار الکتریکی سیستم مورد مطالعه قرار دادهایم و تأثیر بهینهسازی پارامتر ضریب انتگرال هر ناحیه از سیستم را بر پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور و عدم حضور جابهجاکننده فاز تریستوری مورد بررسی قرار دادهایم. جهت تنظیم بهینه پارامتر ضریب انتگرال هر ناحیه و ضریب سیستم جابهجاکننده فاز از الگوریتم بهینهسازی جستجوی گرانشی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که تنظیم بهینه پارامترهای سیستم کنترل تولید و استفاده از سیستم شیفتدهنده فاز تریستوری باعث بهبود پاسخ دینامیکی سیستم کنترل تولید میشود بدین صورت که پساز بروز اغتشاش در بار سیستم، در حضور پارامترهای تنظیم شده توسط الگوریتم پیشنهادی و استفاده از شیفتدهنده فاز، دامنه نوسانهای سیستم کاهش مییابد و زمان میرایی نوسانها کوتاهتر میگردد