سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پروین صفاپور – مربی گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله تاثیر شکل دره بر تغییر شکلها و تنشهای حاصل از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سد میدوک با هسته بتن آسفالتی ، با ارتفاع ۴۰ متر و با ظرفیت مخزن دو میلیون متر مکعب که در ۴۵ کیلومتری شهرستان شهر بابک و در نزدیکی مجتمع مس و میدوک قرار گرفته مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج با هسته رسی مقایسه شده است. تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته های اسفالتی از مقوله هایی است که پیوسته مورد توجه سد سازان بوده است. از آنجائیکه سیلاب های ناشی از نزولات آسمانی محتوی مقادیر زیادی مواد آلوده کننده کارخانه مس بوده و به علت کمبود خاکهای رسی د رمنطقه ، هسته سد از نوع بتن آسفالتی انتخاب گردیده است. تحلیل ها در مورد هر دو تیپ سد برای دره هایی با نشبت های طول تاج به ارتفاع معادل ۲ و ۴ و ۸ انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر شکل دره بر تغییر شکلها و تنشهای حاصل از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی د رمورد هسته بتن آسفالتی از مقادیر کمتری د رمقایسه با هسته رسی برخوردار بوده است.