مقاله تنش قطع آبیاری و محلول پاشی با اسید هیومیک و عصاره جلبک بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان وپرولین در سورگوم علوفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تنش قطع آبیاری و محلول پاشی با اسید هیومیک و عصاره جلبک بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان وپرولین در سورگوم علوفه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم
مقاله تنش خشکی
مقاله اسیدهیومیک
مقاله عصاره جلبک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در سمنان با استفاده از طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به صورت کرتهای دوبار خرد شده در سه تکرار اجرا شد. رژیم های آبیاری به عنوان عامل اصلی جهت اعمال محدودیت آب عبارت بودند از: آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله خارج شدن سرگل آذین از غلاف و آبیاری تا مرحله شروع گلدهی و ظاهر شدن اولین پرچمها. تیمار محلولپاشی بعنوان عامل فرعی شامل: شاهد، استفاده از جلبک به میزان ۲ لیتردر هکتار، استفاده از اسید هیومیک به میزان ۲٫۵ لیتر در هکتار و استفاده توام جلبک و اسید هیومیک بودند. ارقام سورگوم اسپیدفید و پگاه نیز عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد مقادیر کاتالاز، پراکسیداز و پرولین تحت تاثیر تنش قرار گرفتند و تغییرات معنی داری را نشان دادند و این تغییرات مبین افزایش میزان کاتالاز، پراکسیداز و پرولین موجود در برگ در شرایط تنش نسبت به شرایط شاهد بود. مقادیرکاتالاز، پراکسیداز و پرولین در شرایط بدون محلولپاشی بیشترین میزان را از خود نشان دادند. همچنین رقم اسپیدفید از لحاظ میزان کاتالاز و پراکسیداز نسبت به رقم پگاه فزونی داشت. بطورکلی بیشترین میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان و پرولین درشرایط تنش و بدون محلولپاشی بدست آمد.