سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روشنک رضاپور – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

ظرفیت سایتوکنین درریشه ها و ساقه های گیاهچه های کاج آنالیز شده بود کشت گروهی از گونه ها درشرایط ابی با موادغذایی کامل و گروهی دیگر با کمبود برخی از مواد غذایی انجام گرفت تنش متوسط سایتوکنین زئاتین ریبوزید و ایزوپنتین لادنوزین تعیین شده بودد و بوسیله سنجش رقابت غیرمستقیم آنزیم ایمونوساربنت درHPLC استخراج شدند ساقه ها درگیاهچه های کاج درتنش متوسط بعلاوه یونهای آلومینیوم رشد کردند و تقریبا نشان داد غلظت بیشتر ازپنج برابر اززئاتین ریبوزید و ایزوپنتین لادنوزین کنترل شد وقتی اکسین نفتلاکتیک اسید به تنش متوسط اضافه شده بود همچنین سطوح بیشتری از سایتوکنین ریبوزیددرساقه ها سنجیده شده بودند با اینحال درریشه ها سطوح سایتوکنین افزایش معنی داری نداشت نمونه آزمایشات با رشد گیاهچه های کاج تحت کنترل شرایط حمایتی کنترل شده قبلی داده ها درکاهش زمینهای جنگلی نشان داد که تنش موادغذایی میتواند دروضعیت سایتوکنین درساقه کاج کاهش معنی داری ایجاد کند.