سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران
مینا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گیاهان در معرض تنش های مختلف محیطی قرار می گیرندکه بدون شک مهمترین آنها تنش خشکی است. تنش خشکی اشاره به وضعیتی دارد که در آن کاهش پتانسیل آب گیاه به حدی است که باعث ایجاد اختلال در فعالی تهای طبیعی گیاه شود. با توجه به فراگیر بودن این تنش، شرایط کنونی کشور ما و خشکسال یهای چند سال اخیر که محدودیت منابع آبی را بیش از پیش کرده است، پرداختن به این موضوع می تواند حائز اهمیت باشد .در همین راستا محققان در پی افزایش تحمل گیاهان به خشکی و کارایی مصرف آب آنها می باشند. هدف از این مقاله که با استفاده از رهیافت مطالعات کتابخانه ای و مروری گرد آوری شده است، بررسی اثر تنش خشکی بر رشد و تکامل گیاه و شناسایی این تغییرات جهت مقابله بهتر و کارآمد با آنها می باشد. نتایج مطالعات نشان داد که تنش خشکی در تمام مراحل رشد گیاه باعث کاهش رشد و تقلیل در عملکرد گردیده و چون گیاه سعی در زنده ماندن و حفظ نسل خویش را دارد مراحل رشد و نمو گیاه سریع، کوتاه و با کمیت و کیفیت پائین به پایان می رسد. در این تحقیق ضمن بیان مسئله، اهمیت و ضرورت آن به بررسی اثرات تنش خشکی بر فرایندهای اساسی فیزیولوژیک گیاهان و چگونگی برخی پاسخ های آنها به این تنش پرداخته می شود و در پایان راهکارهایی جهت مقابله با این تنش و استفاده بهینه از منابع آبی ارائه می شود.