سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فرشی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا چمنی – دانشیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توزیع تنش برشی از مشخصههای هیدرولیکی درکانالهای باز است. مدل کردن توزیع تنش برشی به علت وجود جریانهای ثانویه دشوار است. در این مقاله با بهر هگیری از نگاشت همدیسی، بهتعیین معادلات بدون بعد شده منحنیهای همسرعت و متعامدهای اخراجی بر آن ها (اورتوگونال ها) پرداخته می شود. خاصیت اورتوگونالها این است که گرادیان سرعت در راستای آنها صفر است، بنابراین میتوان آنها را سطوح تنش برشی صفر نیز نامید ضمناً وزن آب محصور بین دو اورتوگونال و یک مرز، با تنش برشی بهوجود آمده در این منطقه خنثی میشود. در ادامه به بررسی میزان تنش برشی کف و دیواره در کانال های ذوزنقه ای صاف پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از این تحقیق با روش های سایر محققین نشان میدهد که روش حاضر از دقت خوبی برخوردار است