سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد جاوید – کارشناسی ارشد مهندسی آب
امیر بهرامی فر – کارشناسی ارشد مهندسی آب
میرعلی محمدی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراینم مقاله اهمیت موضوع تنش برشی جداره درکانالها و کاربرد آن مرور شده و به بررسی روشهای ارایه شده برای تعیین مقادیر تنش برشی پیرامون محیط مرطوب درکانالها با مقطع ذوزنقه ای می پردازد روشهای عددی همچون روش PMM YLM ،MPM ،FNM کهنتایج دقیقتری ارایه میدهند بررسی و با توجه به داده های تجربی موجود تحلیل شده و معایب هریک از این روشها به تفکیک مورد بحث قرارگرفته هاست این بررسی نشان میدهد نه تنها این روش ها با محدودیت هایی همراه است بلکه دربسیاری موارد نتایج قابل قبولی ارایه نداده و یا استفاده ازا ین روش ها با مشکلات عدیده ای همراه است درادامه روش نوین جاوید و محمدی JMM برای تعیین نیروی برشی متوسط دیواره ها و بستر با داده های ازمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفته است.