مقاله تناسب فرد-سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تناسب فرد-سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب فرد-سازمان
مقاله تعهد سازمانی
مقاله کارکنان
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رواقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شمس لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: آرین خصال آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی نامشهود است که می تواند بر ارایه بهتر خدمات تاثیر به سزایی داشته باشد، از آن جایی که ارایه خدمات تنها با نیروی انسانی کارآمد امکان پذیر است، در این مطالعه به بررسی رابطه تناسب فرد-سازمان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت تحلیلی و مقطعی در سال ۱۳۹۰ انجام گردیده است. جامعه پژوهش، کلیه کارکنان شاغل در مراکز آموزشی-درمانی عمومی بود. بیمارستان های فیروزگر، بهارلو، شریعتی و حضرت رسول اکرم به صورت تصادفی انتخاب شدند و حجم نمونه (۱۵۰ نفر) به روش طبقه ای-نسبتی بین بیمارستان ها تخصیص داده شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه تناسب فرد-سازمان Scrogines و تعهد سازمانی Myer و Allen جمع آوری گردیده است. روایی و پایایی پرسش نامه های مذکور مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آزمون های همبستگیSpearman/Pearson ،Cronbach’s alpha  و ICC: Intra crosscorrelation صورت پذیرفته است.
یافته ها: با عنایت به بررسی های صورت گرفته، سطح تناسب فرد- سازمان در بین کارکنان متوسط (میانگین: ۴٫۴۸، انحراف معیار: ۰٫۷۳) بوده است و در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری (۴٫۶۸) بیش ترین میانگین (انحراف معیار: ۰٫۷۸) و تعهد مستمر (۴٫۴۲) کم ترین میانگین (انحراف معیار: ۱٫۳۱) را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی، میزان تعهد سازمانی بالایی در بین کارکنان وجود داشت. همچنین بین تناسب فرد-سازمان و تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی در کل کارکنان ارتباط آماری معنی داری ملاحظه شده است.
نتیجه گیری: با عنایت به اهمیت بهداشت و درمان و نقش مهمی که نیروی انسانی در ارایه خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان ها به عهده دارد، بر ما است که با عنایت به اثبات رابطه تناسب فرد-سازمان و تعهد سازمانی، در تصمیمات و سیاست گذاری جذب، انتخاب و تعدیل نیروی انسانی به متناسب نمودن فرد و سازمان توجه بیشتری شود.