سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمان بخشی جهرمی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کاشورزی دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی مرکز
لادن شفیعی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات اقتصادی – اجتما
محمد سفلایی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ج
حمید مصطفوی – کارشناس ارشد ، شیمی و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد

چکیده:

پیگیری آموزشی جایگاه ارزنده ای در نظامهای آموزشی داشته و ارتباط نزدیکی با اقتصاد اموزش و برنامه ریزی درسی دارد.پژوهش حاضر به منظور پیگیری آموزشی فارغ التحصیلان کشاورزی مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی (مستقر در مراکز آموزش کشاورزی حوزه سازمان جهاد کشاورزی کرمان) اجرا شده است.هدف تحقیق ، بررسی جایگاه شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی و بررسی تنگناهای آموزشی و راههای تقویت کارآیی دوره های کشاورزی از نظر فارغ التحصیلان می باشد.جامعه آماری شامل ۴۰۲نفر فارغ التحصیل مقطع کاردانی چهار رشته ی پرورش گاو و گاومیش ، تکنولوژی تولیدات باغی ، تولید و فرآوری پسته و تولید و بهره وری گیاهان داروئی که در اسلهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵ از موسسه آموزش عالی علمی – کاربدی کرمان فارغ التحصیل شده اند، می باشد.جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هایی که به آدرس افراد ارسال شده بود انجام گرفت(نرخ برگشت ۶۷/۱۴%) تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.در این مسیر از روشهای اماری توصیفی و آمارهای استنتاجی استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل یک چهارم افراد فاقد شغل بوده اند، زمان انتظار برای یافتن شغل بیش از ۲۰% کسانی که هم اکنون شاغل می باشند، بیش از شش ماه بوده است.یک چهارم پاسخگویان تحقیق حاضر بیان کرده اند که شغل آنها هیچ ارتباطی با رشته دانشگاهی آنها ندارد.نتایج بخش دیگری از تحقیق نشان داد که موانع مالی مهمترین مانع اشتغال فارغ التحصیلان می باشد.از دیگر نتایج تحقیق ، اولویت بندی کردن دروس دانشگاهی از نظر ضرورت و کاربردی بودن آنها می باشد.