سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شهرآئینی – شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

چکیده:

مقاله دراین مقاله ابتدا استانداردهای مختلف وضوابط پذیرش موجود در خصوص ساخت بوشینگ ها ی ترانس قدرت در برابر زلزله و راه حل هایی جهت کاهش نیروهای وارد بر بوشینگ ها، با نصب دو نوع مستهل ککننده ارتعاش زمین لرزه برای جلوگیری از صدمات وارده بر این تجهیز،ارائه شده است. با توجه به شواهد شکست بوشینگ ها در پست های انتقال در زلزله های اخیر منجیل وبم، در این مقاله پیشنهاد استفاده از دمپر فنری در محل اتصال بوشینگ به ترانس و روش اجرای طرح ارائه شده است .برای بررسی طرح، مدلسازی جهت تحلیل دینامیکی بوشینگ ها در زلزله با استفاده از نرم افزار ETABS2000 برای طیف طرح آئین نامه۲۸۰۰ ایران انجام شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی برای دو حالت نصب بوشینگ در حالت معمولی واستفاده از دمپر فنری انجام شده است . استفاده از طرح مذکور با عث عدم خرابی بوشینگ در زلزله های بحرانی می شود زیرا نتیجه تحلیل حدود ۱۲ درصد کاهش در نیروهای وارد بر بوشینگ را نشان می دهد. در نظر است این روش در پستهای انتقال ۲۳۰/۶۳ مورد استفاده فرار گیرد.