سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خاکباز – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران
بهزاد سعیدی فرد – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران

چکیده:

احداث تونلهای آب بر برای انتقال آب از مخزن سد به محل نیروگاه در پروژه های مختلف ی مطرح اس ت. کنترل پایداری وطراحی سیستم نگهداری این تونلها یکی از بخشهای اصلی طراحی آنها است. از مهمترین عوارض ساختاری در مسیر تونلهای آب بر گسلها هستند و وقوع ناپایداری در محیطهای گسله یکی از معضلات حفاری در مسیر تونله ای آب ب ر اس ت. تحلی ل پایداری تونلها توسط روشهای عددی نیازمند جمع آوری پارامترهای رفتاری توده سنگ و تدقیق آنها با آزمایشات آزمایشگاهی و برجای مکانیک سنگ است که پیچیدگیها و عدم قطعیتهایی را به همراه دارد. لذا بکار بردن مکانیزمیکه در آ ن با کاهش عدم قطعیت ها عملکرد تونلهای آب بر حتی پس از وقوع زلزله و جابجایی گسل دچار نقصان نشود با انعطاف پذیر کردن محور تونل در مسیر عبوری تونل آب بر از منطقه گسله توسط اتاقک جابجایی ۱ و خط انتقال لوله فلزی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.