سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

امروزه ویژگیهای اساسی بخش کشاورزی درایران می تواند به نظام های بهره برداری خرده دهقانان پراکندگی و عدم یکپارچگی اراضی عملیات تولیدی درسطوح کوچک و فقدان سرمایه گذاری مکمل و زیربنایی نام برد این موارد درکنار بیش از ۳۲۰ هزار فارغ التحصیل کشاورزی و منابع طبیعی که حداقل ۱۸۰ هزار نفر آنها دارای شغل دائمی نمی باشند باعث شده است جهت بهره برداری مناسب از منابع انسانی برنامه ریزان کشور را درزمینه کشاورزی به تکاپوی بیشتری وادار نماید یکی از برنامه هایی که میت وان ضمن افزایش اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی کشور به امنیت غذایی امنیت آب و سطح نفوذ سیاسی بین المللی کشور کمک نماید تملیک یا اجاره درازمدت اراضی زراعی کشورهای دیگر دنیا به ویژه درافریقا و آمریکای جنوبی می باشد با توجه به بحران غذایی سال ۲۰۰۷ دنیا که طی آن قیمت برنج گندم و سایرغلات درسطحجهان افزایش فوق العاده ای یافت بسیاری از کشورها دنیا از جمله ژاپن کره جنوبی عربستان سعودی قطر بحریان و کویت به تملیک و اجاره های درازمدت زراعی دنیا روی آورده اند