سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید فتاحی – مهندس ناظر کارگاه نواحی عمرانی D و ۲ D1 شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان

چکیده:

در پی تجربیات اجرائی و نظارت در شبک ههای آبیاری و زهکشی واقع در پروژه کانال اصلی دشت عباس، پروژه سد خاکی قباق تپه، پروژه شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان( نواحی عمرانی ( D و ۲ D 1 برای ثبت و انتقال دانش فنی و مستند سازی تجربیات،اهتمام ورزیده و همسو با تلاش دست اندرکاران صنعت آب کشور در نخستین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی با موضوع مقاله تملک اراضی و قطع انهار سنتیکه یکی از مسائل مهم پروژ ههای احداث و بهره برداری شبک ههای آبیاری و زهکشی است، شرکت نموده تا برای افزایش توان کارشناسان و مهندسان در بخشهای مدیریت، طراحی، نظارت و اجرا در سه گروه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران راهگشا باشد. این انتقال تجربه می تواند در انتخاب مناسب، توجیه اقتصادی، طراحی صحیح
مسیرکانالها و زهکشها، متناسب با بافت اراضی، نقطه نظرات کشاورزان بومی، ترتیب زمانی و چگونگی حل مسائل فرهنگی و بومی توسط امور حقوقی کارفرما در جهت آزاد سازی و تملک بموقع مسیرکانالها و ساز ههای مربوطه، پرهیز از تضییع منافع عمومی مردم و اهالی واقع در طرح، توجه به محیط زیست بومی منطقه که همگی درفرایند کاهش زمان اجرا و هزینه پروژه، جلوگیری از تخریب فیزیکی اجزا شبکه، توسط افراد متضرر منطقه و همسوئی منافع اهالی با اجرای طرح شبکه موثر و مفید خواهد بود. تملک اراضی مسیر کانالها و زهکشها مشکلات اجتماعی و حقوقی زیادی دارد که نیازمند شناخت فرهنگ بومی منطقه و استفاده از ابزارهای حقوقی در جهت پرهیز از توقف یا کندی فعالیت پیمانکار می باشد. عدم مدیریت صحیح تملک اراضی در برخی موارد فعالیت پروژه را در تنگنا قرارداده مستلزم هزینه و افزایش زمان طرح خواهد بود. بدین ترتیب کسب تجارب بعمل آمده می تواند راهکارهای مناسبی در مناطق مختلف ارئه نماید. قطع انهار سنتی پدیده ایست که در مناطق با اراضی آبی از نمود بیشتری برخوردار بوده تلفیقی از آیت مهای اجتماعی و فنی پروژه است تا بتوان هم منافع عمومی اهالی منطقه به خطر نیفتد و هم پیش نیازهای پروژه برای فعالیت
پیمانکار فراهم آید. در این مورد ضمن بحث و بررسی درباره چگونگی قطع انهار سنتی و نحوه راهکار آن، مبلغ ریالی نا کافی ردیف حفظ یا انحراف قطع انهار سنتی که دراکثر موارد سقف
هزین ههای پیمانکار را پوشش نمی دهد ناشی از یکسان نگری مشاوران طر حها در بخش طراحیو برآورد مبلغ اولیه پیمان، تشریح خواهد شد.