سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
سعیده رادمنش – کارشناس ارشد برنام هریزی سیست مهای اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
الهه عبدالمطلبی – کارشناس اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد
گلسا صالحی فیروزآبادی –

چکیده:

اگرچه موضوع مکان و تأثیر آن بر عملکرد بخش های اقتصادی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته، اما توجه ویژه به این موضوع دراقتصاد ایران تنها در سال های اخیر موضوعیت یافته است. این نیز بدان دلیل است که علیرغم تأکید برنام ه های توسعه وخصوصاً برنامه های توسعه مدون پس از انقلاب اسلامی بر کاهش نابرابری های منطقه ای و توسعه متوازن نسبی، در عمل تمایزات آشکاری میان متغیرهای اقتصادی در سطح مناطق مشاهده می گردد. تمایزات مذکور، خصوصاً هنگامی که کشور به دو بخش مناطق مرزی و غیر آن تقسیم می شود از نمود بیشتری برخوردار بوده است . به عنوان مثال، شواهد موجودنشان دهنده نرخ های بیکاری به مراتب بالاتری در استان های مرزی نسبت به استا نهای مرکزی است. این تمایزات نیز خود با دو دیدگاه امنیتی و اقتصادی قابل توجیه است. از نگاه امنیتی، توازن منطقه ای می تواند به نگهداشت جمعیت در مناطق مرزی و در نتیجه ثبات امنیتی آن کمک نماید. این در حالی است که از نگاه اقتصادی سرمایه گذاری در مناطق مرزی می تواندریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و دسترسی به مواد اولیه و بازارهای مرکزی فروش را با موانع جدی مواجه سازد . این موضوع، خصوصاً هنگامی که تولید با نگاه مصرف داخلی و نه صادرات آن صورت می گیرد، از موضوعی تی مضاعف برخوردار است. بر این اساس و با این رویکرد، این مقاله می کوشد تا سطح توسعه بازار کار شهرهای مرزی ایران را در مقایسه با شهرهایی که از این ویژگی برخوردار نیستند، بررسی نماید