سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سامان رحمانی – کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
جواد مصر آبادی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایج
تقی زوار – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایج

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین تمایز دانش آموزان منضبط و غیر منضبط بر اساس ذهن خوانی و هوش هیجانی می باشد. نمونه این پژوهش ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دور هی متوسط هی سال تحصیلی ۹۰-۸۹ شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسؤلین مدرسه استفاده شد. جهت جمع آوری داد ه های پژوهش از پرس ش نامه هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون – کوهن استفاده گردید. داده های بدست آمده با روش های آماری t مستقل و تجزیه تابع تشخیص تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون t مستقل نشان از معنی داری ذهن خوانی و هوش هیجانی بین دو گروه دارد. یافته های تجزیه تابع تشخیص منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد. طبق این تابع متغیر ذهن خوانی نسبت به هوش هیجانی از توان بالاتری در تمایز دو گروه برخوردار است. همچنین نتایج تابع تشخیص نشان داد که ۵۸ درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شدند.