سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی فیضپور – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
مهدی امامی میبدی – دانشجوی اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد

چکیده:

واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان از یک سو، و گسترش بخش صنعت از سوی دیگر و خصوصاً درمناطقی که با کم آبی شدید مواجه اند، باعث گردیده است تا مشکلات متعددی در این راستا، و خصوصاً در سا ل هایاخیر برای این مناطق پدیدار شود. علاوه بر آن، اگرچه در نظر بوده است تا اقتصاد ایران بخش عظیمی از رشد اقتصادی خود را با رشد بهر ه وری منابع مورد استفاده، و نه استفاده از منابع جدید، تأمین نماید اما، واقعیات موجود نمایانگر آن است که این مهم، آنچنان که انتظار بوده است، تحقق نیافته است . اگرچه این موضوع برای تمامی منابع اولی های که در تولید کالا و خدمات استفاده می شود، اهمیت داشته و از این رو قابل بازنگری و بررسی است، اما برای آن بخش از منابع اولیه ای که نقش کلیدی در حیات اقتصادی کشور دارد، حائز اهمیت مضاعف و در نتیجه توجه دوچندان است . آب عمده ترین این منابع در تمامی ایران، و خصوصاً برای استا ن هایی است که در داخل این کشور خشک، با خشکی بیشتری مواجه اند. از این رو، بررسی و تحلیل بهره وری آب استفاده شده در صنایع تولیدی ایران و با تأکید بر استان هایی که کم یابی این منبع در آن ها به نحو بارزتری پدیدار است، هدف اصلی این مقاله را تشکیل می ده د.داده های این مقاله از داد ه های ۱۲ تا ۱۵ هزار بنگاه صنع تی ایران در سا ل های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه تشکیل و برای محاسبه بهر ه وری آب از معیار ارزش افزوده به تفکیک استان های کشور استفاده شده است . نتایج این مقاله نشان دهنده آن است که بهر ه وری منابع آب در صنایع تولیدی کشور به شدت به استان محل فعالیت ب نگاه های صنعتی بستگی داشته و برخلاف انتظار، استان هایی که با تنگنای بیشتر این منبع مواجه بوده اند، از سطح بهره وری بالاتری برخوردار نبوده اند.