مقاله تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله حرفه پرستاری
مقاله تمایل به ماندن در کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: رامبد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی پور نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود جهانی پرستار و ترک خدمت آنها از محیط کار یکی از چالش ها و مشکلات جهانی می باشد. تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری ممکن است در پیشگیری از ترک خدمت پرستار موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی انجام شد، ۲۶۴ پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت کردند. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و بررسی متغیرهای مدت اشتغال به کار پرستاری، ساعات کاری در هفته، وضعیت استخدام، علاقه به رشته پرشتاری، دانشگاه محل تحصیل و همچنین تمایل به کار در حرفه پرستاری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که ۱۳۳ نفر از پرستاران (%۵۳٫۲) نسبتا زیاد و خیلی زیاد تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری را داشتند و ۲۰ نفر (%۸) از پرستاران اصلا تمایلی به ادامه کار در حرفه پرستاری نداشتند. بین تمایل به کار در حرفه پرستاری و جنسیت(P=0.005 و x2=14.69)، سن (P=0.004 و F=3.95)، وضعیت استخدام (P=0.02 و x2=18.01)، بخش محل کار (P=0.01 و x2=31.41) و علاقه به رشته پرستاری (P<0.0001 و x2=28.98) ارتباط معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد %۵۰ از تغییرات مربوط به تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاری با متغیرهای تحت بررسی تبین می شد و جنسیت، سن و علاقه به رشته پرستاری با تمایل به کار در حرفه پرستاری مرتبط بود.
بحث و نتیجه گیری: زنان، افراد با وضعیت استخدامی رسمی و پیمانی، افراد کم سن و سال و افرادی که در بخش های داخلی کار می کردند، تمایل بیشتری به ادامه کار در حرفه پرستاری داشتند. این در حالی بود که مردان و افراد با وضعیت استخدامی قراردادی تمایل کمتری به کار در حرفه پرستاری داشتند. لذا توجه بیشتر مسوولین را بر این افراد معطوف می داریم. انجام مطالعات بیشتر در زمینه علل تمایل کمتر این افراد پیشنهاد می گردد.