مقاله تمایز اشریشیا کلی و شیگلا از سایر انتروباکتریاسه ها با استفاده از تکثیر ژن lamb که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تمایز اشریشیا کلی و شیگلا از سایر انتروباکتریاسه ها با استفاده از تکثیر ژن lamb
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروباکتریاسه
مقاله اشریشیا کلی
مقاله شیگلا
مقاله lamb

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نیا رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: چناری سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وجود جلای فلزی و تخمیر لاکتوز برای شناسایی و تمایز اشریشیا کلی از سایر انتروباکتریاسه ها سال هاست که در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما این روش ها اشکالاتی را نیز در تشخیص دقیق اشریشیا کلی به همراه دارد. در این مطالعه برای اولین بار در ایران با استفاده از تکنیک PCR به بررسی ژن lamB به منظور تمایز اشریشیا کلی و شیگلا از سایر اعضای انتروباکتریاسه جدا شده از نمونه های بالینی و آب های سطحی شهر بابل پرداخته است.
مواد و روش ها: در این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی ۱۰۰ نمونه بالینی جدا شده بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و ۳۰ نمونه آب های سطحی شهر بابل انجام شد. تمامی نمونه ها بر روی محیط های ائوزین متیلن بلو و بلاد آگار کشت داده شدند. کلنی های رشد کرده با انجام تست های بیوشیمیایی شناسایی گشتند. سپس DNA نمونه ها استخراج و ژن lamB با استفاده از روش PCR تکثیر گردید.
یافته ها: تمامی ۱۳۰ نمونه کشت داده شده بر روی محیط های بلاد آگار و ائوزین متیلن بلو رشد کردند. در این پژوهش تمامی سویه های اشریشیا کلی (۴۰ مورد) و شیگلای (۳۰ مورد) مورد پژوهش به میزان ۱۰۰% ژن lamB را داشتند. اما در هیچ یک از باکتری های سالمونلا و کلبسیلا (هر کدام ۳۰ مورد) ژن یاد شده وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پایش ژن lamb یک روش مناسب برای جداسازی اولیه اشریشیا کلی و شیگلا از سایر اعضای انتروباکتریاسه می باشد.