سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آمنه دقیقی خداشهری – کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی

چکیده:

امروزه تلویزیون بخش مهمی از زندگی کودکان در دنیا را به خود اختصاص داده است. اگر چه تاثیرات مثبت تلویزیون بسیار زیاد است اما گاهی تاثیرات منفی مهمی نیز دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی میان میزان ساعات تماشای تلویزیون با میزان اضافه وزن دانش آموزان دبستانی بود و بر روی ۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی و در یکی از مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد، در این مطالعه آزمون شدند همه ی دانش آموزان بوسیله ی تست صفت – حالت اضطراب اسپیل برگرSTAI و پرسشنامه ی محقق ساخته ی اطلاعات شخصی. تحلیل داده ها بوسیله ی ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و به کمک نرم افزار آماریspss نشان داد که : ۱-بین ساعات تماشای تلویزیون و اضطراب کودکان دبستانی رابطه معنادار وجود دارد . ۲- میان ساعات تماشای تلویزیون و مشکلات اضافه وزن کودکان دبستانی رابطه معنادار وجود دارد . ۳-میان ساعات تماشای تلویزیون و اضطراب صفت کودکان دبستانی رابطه معنادار وجود ندارد . ۴- میان ساعات تماشای تلویزیون و اضطراب حالت کودکان دبستانی رابطه معنادار وجود دارد