سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع بخش برنامه ریزی شرکت پلی اکریل ایران
سیدمحمدحسین تفرشی – کارشناس مدیریت بازرگانی بخش تعالی سازمان شرکت پلی اکریل ایران

چکیده:

گسترش فعالیت های اقتصادی پدیده تازه ای نیست؛ اما بدون شک جهانی شدن، مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصادی امروز و دیروز جهان است . افزایش رقابت در سطح اقتصادی و بین المللی، یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است .برای مقابله با این طوفان تحول و دگرگونی های عظیم و تسلیم نشدن در برابر این موج تهاجم رقابتی، سازمان ها از دیرباز در یک نقطه اشتراک داشته اند و آن معطوف داش تن رویکردها و تمرکز تمام تلاش ها به سمت رسیدن به نتایج می باشد؛ نتایجی که به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود و در شاخص های عملکرد سازمان مؤثر و تعیین کننده باشد . سرعت و کیفیت رسیدن به شاخص های عملکرد در دنیای رقابت ی، به انتخاب روش های تشخیص و ب کارگیری توانمندس ازهای سازمان ها و شایستگی های کلیدی آنها بستگی دارد ، لذا در این مقاله سعی می شود ابتدا به بررسی روش شناسی شش سیگما و روش ارزیابی متوازن هر کدام به صورت جداگانه می پردازیم سپس نشان می دهیم از کارتهای امتیازی متوازن می توان به عنوان پیش نیاز متدولوژی شش سیگما به منظور انتخاب هر چه بهتر پروژه ها استفاده نمود و سپس الگویی تلفیقی از این دو ارائه خواهد شد