سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

معماری سرویس گرا بیانگر دیدگاهی از معماری نرم افزار است که در آن استفاده از سرویس های نرم افزاری با درجه اتصال سست را جهت پشتیبانی از فرایندهای حرفه پیشنهاد م یکند. از سوی دیگر خط تولید نرم افزار رهیافتی است که برای توسعه نرم افزارهای هم خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. در خط تولید نرمافزار ما به دنبال تغییرپذیری و حمایت از نقاط تغییر هستیم. در واقع استفاده مجدد از دارایی های اصلی سازمان مد نظراست. در این راستا استفاده از معماری سرویسگرا می تواند راهگشا باشد. هدف از بکارگیری معماری سرویس گرا، مونتاژ، همنواسازی و نگهداری از راه حل های سازمانی برای انجام عملکرد سریع در هنگام تغییر نیازمندی های تجاری است. در واقع این دو رهیافت (خط تولید و معماری سرویس گرا) می توانند یک سازماندهی برای استفاده مجدد از دارای یهای سازمان ایجاد کرده و آنها را برای سیستم جدید توسعه دهند. در این مقاله بعد از مرور مفاهیم اولیه خط تولید نرم افزار و معماری سرویس گرا، ترکیب معماری سرویسگرا و معماری خط تولید نرم افزار را مورد بررسی قرارمی دهیم و چال شهای اساسی این رهیافت را مطرح می کنیم.