سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی علاف نجیب – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
رضا مکاریان – کارشناس ارشد هیدرولوژی اداره کل منابع طبیعی زنجان

چکیده:

استفاده از روش های نوین در پیش بینی و تخمین اطلاعات نقاط مجهول با توجه به ماهیت داده های کیفی منابع آب بصورت تلفیقی قابلیت برآورد قابل قبولی خواهد داشت. در این تحقیق قابلیت مدل شبکه – عصبیANN)درتخمین میزان نیترات در دشت تبریز با روش زمین آماری کریجینگ مورد مقایسه قرار گرفته است. میزان نیترات در ۱۴۹ حلقه چاه از آمار کیفی آب زیر زمینی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. سه الگوی متفاوت شامل میزان نیترات یک سال قبل(الگوی شماره یک )، میزان نیترات دو سال قبل و میزان نیترات یک سال قبل(الگوی شماره دو) و میزان نیترات سه سال قبل و میزان نیترات دو سال قبل و میزان نیترات یک سال قبل(الگوی شماره سه) در این مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد مدل شبکه عصبی با نوع تابع گوسی با پنج تابع عضویت از دقت قابل قبولی برخوردار بوده و می تواند در تخمین نیترات منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش کریجینگ نیز مقادیر برآوردی را تأیید می کند