سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجواد عزیزخانی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مهندسین مشاور سازند آب پارس، تهران
حمیدرضا ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران
احمد افراسیابیان – عضو هیات علمی مرکز مطالعات آب و محیط زیست کوثر، مهندسین مشاور سازند آب
مهدی شهرکی – کارشناس ارشد شرکت آب منطق های استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده:

به منظور انتخاب مکانهای مناسب جهت احداث سد زیرزمینی در حوضه آبریز زاهدان، از تلفیق سیست مهای تصمی مگیری چندمعیاریMCDM) سیست مهای اطلاعات جغرافیاییGIS) در قالب یک سیستم پشتیبان تصمی مگیر ی مکان SDSS) استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا معیارهای حذفی لازم و تاثیرگذار در انتخاب مکان احداث سد زیرزمینی همچون شیب توپوگرافی، کاربری اراضی ( بستر آبراهه) ، فاصله از گسل و زمی نشناسی شناسایی و تهیه شده است. به کمک معیارهای حذفی مناطقی که مستعد جهت احداث سد زیرزمینی نیستند، حذف شد هاند. سپس مناطق باق یمانده با استفاده از معیارهای ارزیابی مورد ارزیابی و اولویت سنجی قرار گرفت هاند. از جمله معیارهای ارزیابی م یتوان به خصوصیات مخزن، خصوصیات محور س د خصوصیات کمی و کیفی آب و معیارهای اقتصادی – اجتماعی اشاره کرد. به این ترتیب که معیارهای ارزیابی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP) به اجزا و سطوح کوچ کتر تقسیم شده، پس از آ ن با استفاده از روش مقایس هه ای زوجی، معیارهای موجود در هر جزء (سطح) ، اولوی تبندی شده است. در این روش برای هر معیار بر اساس درجه اهمیت، عددی ب ین ۱ تا ۹ ۱: کم اهمیت، ۹: پراهمیت) ، در نظر گرفته شده است. آ نگاه به کمک روش ساتی Saaty) درجه اهمیت قضاو تهای انجام گرفته (وزن ها) برای هر سطح محاسبه شده است. در نهایت با تلفیق اوزان ب هدس ت آمده در هر سطح از درختتصمی مگیری، گزین ههای مورد نظر اولوی تبندی شده است