سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا دهقان منشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست –منابع آب -دانشگاه تهران

چکیده:

مفهوم ردپای آب به عنوان شاخصی از کمیت ،زمان و مکان مصرف آب شیرین برای این منظور تعریف شده است. شاخص ردپای آب در قیاس با شاخص ردپای اکولوژیک توسعه یافته است. براساس مطالعات انجام شده مقدار ردپای آب در جهان به طور متوسط برای هرنفر ۱۲۴۰ مترمکعب در سال می باشد که این مقدار در ایران ۱۴۷۵ برآورد شده است. همچنین رد پای اکولوژیک در جهان ۲٫۷ هکتار برای هر نفر در جهان و ۱٫۱۶ هکتار در ایران برآورد شده است. که این رقم در مناطق متراکم شهری تهران تا ۶٫۳۳ نیز برآورد شده است. لذا با توجه به روند رو به رشد جمعیت در ایران در چند دهه اخیر استفاده از تلفیق دو شاخص ردپای آب Water Footprint و ردپای اکولوژیک Ecological footprint باتوجه به توانایی های محیطی برای هر فرد در اجتماع می تواند در مدیریت مصرف بهینه آب به کار بیاید.