سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پژوهان – کارشناس ارشد مدیریت کشاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نوید حبیبی قهفرخی – کارشناس ارشد مدیریت کشاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دانش سنگ بنای توسعه است ولی متأسفانه دانش بومی تا این اواخر مفاهیم واپسگرایی وایستایی را به ذهن ها مبادرت می نمود که آن هم ناشی از افکار و رویکردهای نوسازی و رهیافت های انتقال فن آوری به کشاورزان کشورهای در حال توسعه بودهاست. اما با بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد فن آوری های سنجیده و استفاده از فرهنگ غربی در کشورهای در حال توسعه ، رویکردهای درون زا مطرح گردید تحت تأثیر این تحولات ، فرهنگ های قومی، ظرفیت های محلی،دانش ها و مهارت های بومیان، به عنوان مکمل دانش رسمی مورد توجه متخصصان امور توسعه قرار گرفت. در این مقاله ضمن تعریف دانش بومی و تفاوت های آن با دانش رسمی، به جایگاه آن در توسعه روستایی پرداخته شده است.