سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدرالدین ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده
محمدرضا خالصی – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی
محمود عبداللهی – استاد گروه فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس;

چکیده:

وجود انواع خطاهای سیستماتیک و تصادفی در داده های اندازه گیری شده از یک مدار فرآوری، منجر به تناقض داده ها با یکدیگر و با قوانین اولیه فیزیکی می گردد. نتیجه ی این تناقض ممکن است در صحت و یا دقت محاسبات مربوط بهاندیس های کارایی مدار )از جمله بازیابی( تأثیرگذار شده و باعث خطاهای بعدی در محاسبات فنی و اقتصادی و حتی بی اثر شدن بهینه سازی های صورت گرفته شود. در این مقاله، داده های مربوط به دبی های جامد و مایع و نیز عیار طلادر فاز جامد و مایع به دست آمده از نمونه برداری از یک مدار فرآوری طلا، با روش های کلاسیک بهینه سازی غیر خطیو نیز روش های فرا ابتکاری )مانند الگوریتم های تکاملی( مورد تلفیق قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ترکیب این روش ها، دارای صحت، سرعت و کارایی بیش تری نسبت به اجرای جداگانه ی آن ها است