سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس حبیب خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف معدن
حجت الله رنجبر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه موردمطالعه بین طول جغرافیایی ۳۰:۵۵ تا ۵۶:۳۰ و عرض جغرافیایی ۲۸:۳۰ تا ۲۹واقع شده است این منطقه شامل دوبرگه خبروباغات می باشد باتوجه به قرار گیری منطقه درزون سنندج – سیرجان و وجود سنگهای الترامافیک و مافیک احتمال وجود کانسارهای آهن و کرمیت درآن زیاد میباشد دراین مطالعه داده های دورسنجی و مغناطیسی سنجی منطقه مورد بررسی قرارگرفت و با داده های زمین شناسی منطقه مورد مقایسه قرارگرفتند درپایان نتایج به دست آمده درسامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق و مناطق امیدبخش معرفی شد.