سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا بسمی – دانشگاه شاهد
علی عبدی جاهد – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تنظیم پارامترهای پایدار ساز سیستم قدرت چند ماشینه(MPSS)بر اساس الگوریتم الگویی (GPS)ارائه شده است. و الگوریتم ژنتیک(GA) برای شبیه سازی سیستم قدرت، از یک مدل دقیق ژنراتور استفاده شده است. این مدل ژنراتور به یک سیستم قدرت چندماشینهمتصل به شبکه بینهایت اعمال شده است . در این تحقیق از تلفیق الگوریتم الگویی و الگوریتم ژنتیک(GGPS)جهت استفاده شده است . نقاط ضعف الگوریتم PSS طراحی ژنتیک نظیر از دست دادن نقا ط بهینه در همسایگی نقاط ، بدست آمده توسطGAتوسط GPS برطرف شده و تلفیق دوروش بهینه سازی روش قدرتمندی را جهت پیدا نمودن نقاط بهینه واقعی ارائه می دهد . پارامترهای الگوریتم الگویی وPSS الگوریتم ژنتیک جهت پاسخ سریع و دقیق در طراحی به یک اتصال کوتاه سه فاز در شبکه تنظیم شده است.