سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر خدابنده – فوق لیسانس رسوب شناسی ، کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مر

چکیده:

قدیمی ترین واحد های سنگی رخنمون یافته در منطقه، متعلق به زمان ائوسن می باشد. توده های نفوذی با سن الیگوسن نیز، ولکانیک های ائوسن را قطع آرده و باعث دگرسانی سنگ های دربرگیرنده شده اند. این مجموعه توسط پیروآلاستیک های سهند بصورت دگرشیب پوشیده می گردند.گدازه های آتشفشانی سهند ، دارای ترآیب آانی شناسی مشابهی داشته ولی از نظر زمانی،به دو بخش عمده پلیوسن و پلیوآواترنر ، ولی از نظر زمانی و نحوه خروج و جایگیری آنها، به سه بخش تقسیم شده است. گدازه های آتشفشانی فاز قدیمی- گدازه های آتشفشانی فاز جوان- دم های آتشفشانی فاز جوان. نهشته های ولکانی آلاستیک واپی آلاستیک ها از نظر زمان تشکیل و رخساره به دو بخش عمده تقسیم شده است. ولکانی آلاستیک های چین خورده،آه دربرگیرنده تناوبی از ولکانیک برش ٢۵ درجه، که توسّط _ های ضخیم لایه، توف برش ولاهارهای پامیسی با شیب متوسط بین ٣٠ واحدهای جوان آتشفشان سهند بصورت دگرشیبی زاویه دار و افقی پوشیده می گردند. ولکانی آلاستیک های فازهای جوان آتشفشان سهند، بیشتر از نوع اپی آلاستیک بوده و در تهیه نقشه های زمین شناسی آاربردی، از نظر رخساره، لیتواستراتیگرافی، ازجمله نوع وترکیب زمینه ، ابعاد قطعات، تراکم قطعات، جورشدگی و گردشدگی قطعات،سستی یا استحکام آنها به بیش از ٢٠ واحد تقسیم گردیده است.که دربرگیرنده کنگلومرا ، ماسه ، کنگلومرای ماسه ای ، شن ، کنگلومرا با زمینه توف وخاکستر، میکروکنگلومرا ، لاهار، روانه های برشی،خاکسترهای آتشفشانی حمل شده همراه با لایه هایی از توف وخاکسترهای آتشفشانی ریزشی میباشد . گسل های موجود در منطقه، بر اساس زمان، نوع وعملکرد انها به ۴ بخش : گسل های قدیمی در واحد های پالئوژن ، گسل های نرمال نسبتا طویل، (نقشه شاداباد)، گسل های سیستم رودخانه ای اتشفشان سهند و سایر گسل های نرمال در منطقه، تقسیم شده است. در داخل نهشته های اپی کلستیک و ولکانوآلاستیک، دگرشیبی های متعددی دیده میشود . از نظر زمین گردشگری، می توان کوه های مهم، یلند و زیبای سهند، پیست اسکی سهند، دره های آبدار و سرسبز منطقه، آبهای گرم معدنی ، دریاچه های آتشفشانی،مخروط های سیندرآن و روستای سنگی کندوان را نام برد.عمده ترین مصالح ساختمانی وعمرانی شهرستان تبریز وحومه شامل شن وماسه ، پوکه معدنی ،سنگ های مالون ولاشه عمدتا از واحدهای سنگی مجموعه سهند تامین میگردد)