مقاله تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله سیستم فازی
مقاله ارزشیابی تحصیلی
مقاله مدیریت مشارکتی
مقاله کارایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی زارع حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاد محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی آن ها در رسیدن به اهداف آموزشی بود. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان بیش از آنکه یک موضوع کمی باشد، یک موضوع کیفی است. در این پژوهش نمرات هر یک از آزمون های میان ترم، پایان ترم و کلاسی با ضرایب متغیر به چند دامنه فازی تفکیک و سپس، با توجه به نظرهای کارشناسی استادان، مجموعه قواعد سیستم فازی طراحی شد. نمرات سه گانه دانشجویان سه متغیر ورودی و نمرات نهایی آن ها خروجی سیستم فازی بود. برای محاسبه نمرات نهایی علاوه بر نمرات سه گانه دانشجویان، از نظریه مدیریت مشارکتی به صورت پایگاه دانش و قواعد یکپارچه سازی متغیرهای خروجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده های فنی و مهندسی در دانشگاه های دولتی و نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران شامل ۱۵۰ نفر بودند که به صورت تصادفی و با حداقل شرایط سه سال سابقه کار انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. برای بررسی روایی این تحقیق از نظرهای کارشناسی استادان و برای پایایی نمرات از ضریب آلفای کرانباخ (۹۵%) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل روش ارزشیابی از ۲۵۰ گروه درس متفاوت استفاده و نمرات امتحان بعد از تصحیح اوراق به دو روش کلاسیک و فازی به کمک آزمون T در سطح معنادار ۸۷% دقت و کارایی تایید شد. نتایج نشان داد که افزایش دقت و کارایی مدل جدید در سطح ۹۵% است.