سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا خسروی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه خوراسگان(اصفهان)-

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تبیین تلفن همراه و تغییر فرهنگ ارتباطات انجام یافته است. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی بود.بدین منظور براساس روند تحقیقات کیفی و روشهای انتخاب شده از حوزه پژوهش که جوانان رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال شهر اصفهان بودند بر اساس نمونه گیری هدفمند تعدادی از آنها انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با به کارگیری روش ۷ مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف کدهای تکراری با تعداد ۷۷ کد مفهومی در زمینهتغییرفرهنگ ارتباطات پایان یافت، ابتدا کدها به مفاهیم ساده ،سپس در دسته هایهم مفهوم و ۳ تم اصلی دسته بندی شدند که این تم ها شاملتغییرات ارتباطیوابزار تبادل اطلاعاتوتسهیل در فعالیت های روزمرهمی باشد. این یافته ها نمایانگر آن است که هر روز خدمات تلفن همراه رو به گسترش بوده و با افزایش ابزارها و برنامه های ایجاد شده بر روی تلفن همراه وهمچنین توجه به کیفیت محتوای اینگونه برنامه هاو نرم افزارها تغییرات تدریجی فرهنگ ارتباطاتی رو به افزایش است که مبین سیر تغییرات در شیوه های برقراری ارتباط و در نهایت تاثیر آن در ارتقائ سطح فرهنگ کشور می باشد. آگاهی از این تغییرات راه را برای کارشناسان حوزه ی فرهنگ و ارتباطات روشن تر و به تبع آن اداره جامعه را برای مدیران این حوزه آسان تر می نماید