سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا خسروی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگا

چکیده:

استفاده روزافزون از تلفن همراه و افزایش کاربران آن معضلا تی و به دنبال آن آسیبهایی را در جامعه امروز بوجود آورده است.آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ای که این ابزار کوچک و همیشه در دسترس ایجاد کرده، چهره جوامع رادستخوش تغییرات فراوانی نموده است .خصوصا در میان جوانان که اکثریت کاربران این وسیله هستند به وضوح نمایان است.لذا این مقاله با هدف بررسی و بیان آسیبهای اجتماعی و فرهنگی که تلفن همراه در جامعه ی امروز بهوجود آورده است انجام شده است که این آسیبها به شکل گسترده ای امنیت اجتماعی _فرهنگی جوامع را بر هم میزند..نتایج حاصل بیانگر آن است که تلفن همراه آسیبهایی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی از جمله ابزار سوءاستفاده، فقدان فرهنگ استفاده صحیح، تغییر هنجارهای سنتی وتغییر در هنجارهای خرده فرهنگها را در جامعه و خصوصا جوانان ایجاد کرده است