سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن گشایشی – شرکت مهندسی باسکو
علی معانی –
سیروس احمدی –

چکیده:

در حال حاضر انرژی الکتریکی به یکی از ضروریترین انواع انرژی مورد نیاز بشر تبدیل شده است. با گسترش ورود مصرفکنندههای حساس به شبکه، ارتقاء کیفیت توان تحویلی به مصرفکنندگان ضرورت مییابد. این نیازمندیها در قالب استانداردهای کیفیت توان در سطح ملی و بینالمللی مشخص شده و بعنوان شاخص در شرکتهای برق مورد استفاده قرار میگیرند. افزایشورود بارهای صنعتی با ماهیت غیر خطی به شبکه و همچنین از سوی دیگر در سالهای اخیر با اتخاذ سیاست گسترش استفاده از لامپهای کممصرف به منظور مدیریت مصرف و اقبال مردم نسبت به استفاده از این لامپها، شاهد افزایش چشمگیر مصرفکنندههای غیرخطی در شبکه و افزایش نگرانیها در بخش کیفیت توان الکتریکی هستیم. در این مقاله با صرفنظر از تاثیر شاخصهای کیفیت توان در عملکرد تجهیزات، تنها تاثیر هارمونیکهای جریان بر تلفات و اشغال ظرفیت شبکه مورد بررسی قرار گرفته و توجیه اقتصادی راهکارهای حذف یا کاهشاین هارمونیکها روی یکنمونه ارائه میشود