مقاله تکرارپذیری آزمون های پوردو پگبورد و تمایز دو نقطه در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۰ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تکرارپذیری آزمون های پوردو پگبورد و تمایز دو نقطه در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکرارپذیری
مقاله آزمون پوردو پگبورد
مقاله آزمون تمایز دو نقطه
مقاله اختلال نوشتن رشدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حوایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی قدمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلال نوشتن رشدی یکی از انواع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان است. بررسی مهارت حسی و حرکتی دست در این افراد با استفاده از آزمون هایی که مناسب، عملکردی و نشان دهنده توانایی واقعی فرد در حرکات ظریف و پیچیده دست باشد، از پیش نیازهای طرح برنامه درمانی است. از دسته آزمون های مورد استفاده جهت بررسی مهارت حرکتی و حسی دست، به ترتیب آزمون های پوردوپگبورد و تمایز دونقطه می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی تکرارپذیری این آزمون ها در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، مهارت های حسی و حرکتی دست در ۲۳ دانش آموز ۱۱-۸ ساله با اختلال نوشتن رشدی در شهر تبریز از طریق آزمون های پوردوپگبورد و تمایز دو نقطه (به دو صورت استاتیک و دینامیک) ارزیابی شد. جهت بررسی تکرارپذیری بین جلسه ای آزمون ها توسط دو آزمونگر و درون جلسه ای با فاصله ۱ هفته از ضریب همبستگی درون گروهی، برای مقایسه مهارت ها در دختر و پسر، راست دست و چپ دست از آزمون تی مستقل و برای بررسی ارتباط بین مهارت حرکتی با حسی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: ضریب همبستگی درون گروهی برای آزمون های پوردوپگبورد و تمایز دو نقطه استاتیک و دینامیک در حالت بین جلسه ای از ۰٫۹۴ تا ۰٫۷۷ و برای حالت درون جلسه ای از ۰٫۶۹ تا ۰٫۹۲ متغیر بود. مهارت حرکتی با مهارت حسی ارتباط معنادار نداشت.
نتیجه گیری: به علت تکرارپذیری بالا می توان از این آزمون ها جهت سنجش مهارت های حسی و حرکتی و طرح ریزی برنامه درمانی دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی بهره برد. عدم وجود ارتباط بین مهارت حرکتی و حسی در این بیماران، می تواند مرتبط با نوع پاتولوژی اختلال نوشتن باشد که مطالعات بیشتری را می طلبد.