سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرانک بهدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران
زهرا زارعی چقابلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران
سمیه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

اکوتوریسم شامل تفریحات پرتحرک فیزیکی است که بعنوان ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای کمتر صنعتی به شدت مورد توجه قرارگرفته است یکی از این تفریحات غارنوردی است که شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک درمناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی اکوتوریسمی جاذبه های طبیعی کمکم نماید تا مناطق جاذب محیطی دربرابر آلودگی محیط زیست هجوم و تجاوز انسانی استفاده برای گذران اوقات فراغت و … حفظ شود هدف اصلی این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی غارقوری قلعه برای مشخص کردن مناسب ترین زمانی طبیعت گردی و تعیین تقوی گردشگری است برای این کاراز داده های ایستگاه هواشناسی روانسر طی یک دوره ۱۸ ساله ۲۰۰۵-۱۹۸۸ استفاده شد دراین تحقیق زمان مناسب برای گردشگری با استفاده از نمایه های زیست اقلیمی TCI و الگی تعیین شد براساس نتایج بدست آمده از محاسبه این دو شاخص ماه می از بهترین شرایط اقلیمی برای طبیعت گردی درمنطقه برخوردار است.