سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه صفاری – دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول دهقانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله خطی سازی تقویت کننده ی توان با استفاده از روش پیش اعوجاج دیجیتال بر پایه ی چند جمله ای با حافظه، بر روی یک تقویت کننده ی توان طراحی شده با تکنولو ژیμm CMOS0.18با ساختار موازی کلاس هایB و Aبا حداکثر توان خروجیdBm22.6و حداکثرPAE%36.1 پیاده سازی شده است. برای به دست آوردن ضرایب بلوک پیش اعوجاج از روش آموزش غیرمستقیم با استفاده از الگوریتم وفقیRLS استفاده شده که مزیت عمده ی آن عدم نیاز به دانستن مشخصه ی تقویت کننده ی توان می باشد. همچنین الگوریتمRLS نیز از سرعت همگرایی بسیار خوبی برخوردار می باشد. خطی سازی تقویت کننده ی توان، با ورودیOFDMمطابق با استانداردWiMAX شبیه سازی شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در حالت استفاده از بلوک پیش اعوجاج نسبت به حالت بدون استفاده از این بلوک، توان گسترش یافته به باندهای مجاور به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده و شرایط پوشش طیفیWiMAX نیز برآورده شده است.