سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر پیراسته – استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی شانه ساز – کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله روش های تقویت و بهسازی سازه یک سالن صنعتی (سوله) که به شکلی غیراستاندارد و بدون توجه به آیین نامه های مربوطه اج راشده، ارائه می گردد. سازه در برابر بارهای جانبی و ثقلی ضعیف بوده و خیز تیرها نیز از حد مجاز آیین نامه ای بیشتر می باشد. به منظور مقاوم سازیسالن در برابر بارهای ناشی از زلزله و باد، سقف انعطاف پذیر سازه با افزودن بادبندهای افقی جدید به سقفی صلب تبدیل یافت. در مرحل ه بعدضمن پیش بینی بادبندهای جانبی، بار ناشی از زلزله و باد به فونداسیون منتقل گردید. همچنین به منظور افزایش ظرفیت باربری ثقلی تیرهای سالن سوله از مرحله نخست از بادبندهای زانو استفاده گردید. نهایتا برای کنترل خیز تیرها، از کابل پبش تنیده استفاده شد. نقش کابل ها تب دیل سقف سالن به یک خرپای پایدار مثلثی است که با اعمال نیروهای معکوس به تیرهای سازه، خیز آن را نیز کنترل می نماید. نتیجتا برای دستیابی به طرح بهسازی شده، سازه مجددا مدل سازی و طراحی گردید که نتایج به دست آمده دستیابی به یک سوله مقاوم و استاندارد را ارائه می نماید