سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رامین مجیدی شیل سر – شرکت مهندسی سپاسد/ دانشجوی کارشناسی مدیریت دانش/ مدیر دانش فنی پروژه ک
روزبه حیدری – فرمانداری شهرستان ایذه کارشناس ارشد عمران معاونت فنی

چکیده:

این مقاله حاوی ترجمه نکاتی جهت تقویت سازه های بتنی با استفاده از الیاف مسلح شده پلیمری FRP است ک ه دربرگیرنده چگونگی بازنگری در انتخاب، طراحی و نصب سیستم الیاف پلیمری مسلح برای مقاومسازی پلها یا سازه هایی که با بتن مسلح و پیشتنیده، ساخته میشود که در قالب فصل اول بدان پرداخته شده است. در فصل دوم مواد تشکیل دهنده سیستمهای تقویتکننده و مختصری از شرایط و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها اشاره شده است و علاوه برآن اطلاعاتی بر اساس تحقیقات تجربی انجام گرفته در سراسر دنیا، کارهای تحلیلی و زمینه کاربردهای سیستمFRP برای مقاومسازی سازه های بتنی، بدست آمده نیزگردآوری شده است. در فصل سوم اطلاعات موجود در زمینه ویژگی های مواد، طراحی آنها و روش ه ای نصب سیستم ها یFRP ک ه به عنوان مسلح سازی سطحی سازه ها مورد استفاده قرار میگیرند، به طور خلاصه گنجانده شده است و به منظور انتخاب سیستم FRP برای افزایش مقاومت و سختی تیرهای مسلح بتنی یا انعطافپذیری ستون ها و کاربردهای دیگر میتوان به اطلاعات ارائه شده ،رجوع کرد. در فصل چهارم خلاصهای از روش های مقاومسازی که جزئی از مراحل اولیه پروژه تحقیقاتی است، ارائه شده است. فصل پنجم شامل روش اجرای ترمیم ترک های ستون های پل دوران ساخت پروژه سدکارون ۴ بوسیله الیافCFRP است ک ه دانش حاصله از کاربرد این سیستم به صورت عملی در یکی از پروژه های عمرانی، در ایران است.